Semalt hünärmeni: Google analitikasynda ýüze çykýan spamy nädip bes etmeli

Biriniň optimallaşdyrylan Google Analitikasynyň bardygyny üpjün etmek, bir iş ýa-da şahs tarapyndan ulanylýan marketing kampaniýasynyň netijelidigine we web sahypasynyň garaşylşy ýaly işleýändigine göz ýetirmegiň ýeke-täk usulydyr. Şeýle-de bolsa, “Google Analytics” -i optimizirlemek prosesinde, analitikanyň işine täsir etjek käbir taraplar bar. Spam salgylanmalary marketologlaryň köpüsi üçin alada döredýär.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko, ugrukdyryjy spamyň tehniki taýdan iki görnüşde ýüze çykýandygyna ünsi jemlemek isleýär: spam web gözlegçileri we arwah ugrukdyryjy traffigi:

  • Spam web gözlegçiler. Köpüsi, web sahypasyny Google-yňky ýaly görkezýän awtomatiki amallar. Googlebot ýaly käbirleri barlygyny mälim edýärler we şeýlelik bilen analitik hasabatlaryndan aýrylýar. 100% göterim derejesine ýetmeýän beýlekiler
  • Arwah salgylanmalary. Bular spam ýollamalaryny döretmek mümkinçiligine eýe bolan galp HTTP haýyşlaryny iberýärler. Kanuny traffik bilen birleşýärler, ýöne web sahypasyna girip bilmeýärler, ýöne soňky hasabatda hasaplaýarlar.

Spam salgylanmalaryny döretmegiň sebäpleri

Adamlar birnäçe sebäplere görä web sahypasyna spam salgylanmalaryny döredip bilerler. Bilgeşleýin ýa-da bilgeşleýin bolup biler. Spam salgylanmalarynyň web sahypasynda peýda bolmagynyň sebäpleriniň biri ýalta programmirleme bilen baglanyşykly. Käbir programmistler bot üçin kody dolduryp bilmeýärler, hatda özlerini dogry tanap bilmeýärler. Beýleki işläp düzüjiler, Google-yň kesgitleýän protokollary bilen awtomatiki botlarynyň ýapylmagyny islemeýärler. Şonuň üçin özlerini kanuny web trafigi hökmünde gizläp, sahypa päsgelçiliksiz girýärler. Beýleki günäkär işläp düzüjiler, ulanyjylaryň bilesigelijiligini gazanmak we kompýuterlerine zyýanly programma üpjünçiligini gurmak üçin spam salgylanmalaryny ulanmagy saýlaýarlar. Bu baglanyşyklar ulanyjylara hakyky görünýänligi sebäpli, şübhelenmäge hiç hili sebäp tapmaýarlar.

Näme üçin erbet?

Spam salgylanmalary köplenç Google Analytics-iň ulanýan maglumatlaryna päsgel berýär we şeýlelik bilen hasabatlary görkezýär. Olaryň bolmagy, spam sessiýalaryny süzmek üçin wagt sarp etmegi aňladýar, bu bolsa marketologlar saýtda başga öndürijilikli maksatlar üçin başgaça sarp edip bilerler. Sahypanyň hakykatdanam spam salgylanmalarynyň bardygyny bilmän, SEO optimizasiýasyna we reýtingine täsir edip biljek erbet saýlamalar bolup biler.

Spam salgylanmalaryndan goramak

“Google Analytics” -iň hasabatlaryny öndürmeginden gelip çykýan bir meseläni ýüze çykaranda, ony statistikadan süzüp görüp bilerler. Şeýle-de bolsa, bu domenleriň gaýtalanmajakdygyna kepillik däl.

Islenilmeýän awtomatiki traffigi aýyrmaga üns berýän bolsalar, muny etmek geň galdyryjy. Spam salgylanmalary barada aýdylanda web sahypasyna täsir edýän meseleler ".htaccess" faýlynda ýerleşýär. Blogçylaryň köpüsi, islenilmeýän traffikden dynmak üçin şahsyýetleriň faýly dolandyryp biljekdigini öňe sürýärler. Şeýle-de bolsa, bu gaty tehniki faýl bolup, köp domen sazlamalaryny we gönükdirmeleri öz içine alýar. Şonuň üçin näme etmelidigiňizi anyklamazdan ýönekeý ýalňyşlyk goýbermek, web sahypasyna zyýanly täsir edip biler. Tejribeli işläp düzüjileriň faýly ygtybarly dolandyrmagy akyllydyr.

.Htaccess faýly ähli gözlegçileri blokirläp we sahypasyny taryhyndan arassalap biler. Şeýle-de bolsa, arwah ýollamalary has köp tagalla talap edip biler. “Google Analytics” -iň ösen segmenti, bu salgylanmalaryň iň erbetlerini ýok etmekçi bolanda, bu ýerde peýdaly bolýar.

send email